Corn Processing Center

“CPC” MMC şirkəti Azərbaycan bazarında qarğıdalı emalından əldə edilən məhsulların istehsalı üzrə ixtisaslaşan yeganə şirkətdir. Ən müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuş və yeni istehsal sahələri hesabına genişləndirilməklə, 2015-ci ilin dekabrından başlayaraq yenidən fəaliyyətə başlamışdır. İstehsal olunan məhsullar nişasta, qlükoza, fruktoza və yan məhsullardan (qluten, qarğıdalı kəpəyi, qarğıdalı qırıntıları və qarğıdalı ləpəsi) ibarətdir. “CPC” MMC Oğuz rayonunda yerləşir və illik 30.000 ton qarğıdalı emal etmək gücünə malikdir. Sahəsi 3 hektar olan "CPC" MMC şirkətinin işçi sayı 145 nəfərdir.

Şirkət rəhbərliyi təhlükəsiz məhsulların istehsalına tam məsuliyyətlə yanaşaraq ərzaq təhlükəsizliyində milli qanunvericilik və normativ tələblərə riayət etmək, HACCP prinsiplərini tətbiq etmək, YMT MS sahəsində ölçüləbilən məqsədlərə nail olmaq, xammal istehsalçıları və təchizatçıları ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq, keyfiyyət və qida təhlükəsizliyi siyasəti həyata keçirmək, zəruri olan kadr və maddi-texniki resursları təmin etmək kimi prinsiplərin həyata keçirilməsi öhdəliklərini öz üzərinə götürmüşdür.

 

 

"CPC" LLC is the only company specialized in the production of products from corn processing in

Azerbaijani market. It was supplied with the most advanced technological equipment, expanded

thanks to new production areas and has begun operating again since December, 2015. Manufactured products include starch, glucose, fructose and by-products (gluten, corn bran, cornflake crumbs and corn nuts) "CPC" LLC is located in Oguz district and able to process 30,000 tonnes of corn annually.

The number of employees at the company "CPC" LLC with an area of 3 ha is 145.

The company management undertakes the implementation of principles such as following national laws and normative regulations in food safety, applying HACCP principles, achieving measurable goals in YMT MS, establishing mutually beneficial contacts with raw material producers and suppliers, implementing quality and food safety policies, ensuring necessary personnel, material and technical resources by taking full responsibility for the manufacture of safe products.

 

 

О компании:  ООО «СРС» является единственной компанией, специализирующейся на производстве продуктов переработки кукурузы на азербайджанском рынке. Комплекс оснащен современным оборудованием, и расширив производственные площади,  восстановил производство с декабря 2015-го года. Производимые продукты включают крахмал, глюкозу, фруктозу и побочные продукты (глютен, кукурузные отруби, крошки кукурузных хлопьев и кукурузные орехи). ООО «СРС» расположено в Огузском районе и способно перерабатывать 30 000 тонн кукурузы в год. Численность сотрудников в компании ООО «СРС», охватывающей территорию площадью 3 га, составляет 145 человек.

Руководство строго следует принципам соблюдения государственных законов и нормативных положений в области безопасности пищевых продуктов, применения ХАССП, установления взаимовыгодных отношений с производителями и поставщиками сырья, проведения политики в области качества и безопасности пищевых продуктов, обеспечения необходимого персонала, а также  материальных и технических ресурсов. Этим ООО принимает на себя полную ответственность за производство безопасной продукции.

Прочитано 351 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358