Azmade Group

2019-cu ildə yaradılan “Azmade Group” MMC şirkəti yarandığı gündən etibarən yüksək kadr seçimi, uzun vədəli hədəflərin müəyyənləşdirilməsi və hədəfə çatmaq üçün səmərəliliyi əsas fəlsəfəsi halına gətirən şirkətlər qrupu olaraq ölkəmizin istehsalat sahəsindəki qabaqcıl şirkətlərindən biri olmağa namizəddir. “Azmade             Group” MMC    fərqli                sektorlarda        fəaliyyət              göstərən şirkətləri              tərkibində          birləşdirərək                ölkə       iqtisadiyyatına  töhfə verməklə yanaşı minlərlə insana iş imkanları yaradır.

“Azmade Group” MMC şirkətlər qrupuna “Delta Qrup C.O.” MMC istehsalat və distribütorluq şirkəti, “Platek Pact” çörək zavodu, "CPC" MMC qarğıdalı emalı zavodu, “AzBadam” MMC badam bağları, “AzRose” gül və gül yağı istehsalı şirkəti, “Caspian Coast Winery and Vineryards” üzüm bağları və şərab zavodu, “Spark” MMC beton istehsalı şirkəti, "AAС" MMC məsaməli hörgü blokları şirkəti, “Zəyəm Texnologiyalar Parkı” ASC metal konstruksiyalar zavodu kimi öz sahəsində aparıcı şirkətlər daxildir.

Şirkətin qarşıya qoyduğu əsas məqsəd yüksək keyfiyyətli xidmət göstərmək, rəğbət qazanmaq, öz sahələrində ən son və ən müasir vasitələrdən istifadə etməkdir. “Azmade Group” MMC müasir texnologiyalardan istifadə edərək hər gün inkişaf edən istehsalat gücünə malik şirkət olmaq missiyasını öz üzərinə götürmüşdür.

Bakı, Port Baku Towers 153, Neftçilər prospekti

tel.: +(99412) 504 05 00

URL: www.azmade.az  

 

 

"Azmade Group" LLC company, established in 2019, has been a candidate to be one of the leading companies in an industrial sector of our country as a group of companies that made high-quality recruitment, determination of long-term goals and efficiency in achieving goals its main missions since its establishment. "Azmade Group" LLC creates job opportunities for thousands of people as well

as contributing to the economy of the country by having subsidiary companies that operate in different sectors. "Azmade Group" LLC

group of companies include leading companies in their sectors such as "Delta Group C.O." LLC production and distribution company,

"Platek Pact" bakery plant, "CPC" LLC corn processing plant,"AzBadam" LLC almond gardens, "AzRose" flower and attar production company, "Caspian Coast Winery and Vineyards"

vineyards and wine plant, "Spark" LLC concrete manufacturing company, "AAC" LLC porous laying blocks company, "Zayam Technologies Park" OJSC metal constructions plant. The main goal

that the company has set is to provide high-quality services, to win the sympathy, to use the most recent and advanced means in their

fields. "Azmade Group" LLC has undertaken the mission of being a company that has the production ability improving day by day by

using modern technologies." 

Port Baku Towers 153, Neftchilar Avenue, Baku

tel.: +(99412) 504 05 00

URL: www.azmade.az  

 

 

О компании:  Будучи группой компаний, которая с момента своего основания осуществила  качественный отбор персонала, определила долгосрочные цели и способ эффективного выполнения своих основных миссий, компания ООО «Azmade Group», основанная в 2019 году, претендует на роль одной из ведущих компаний в промышленном секторе нашей страны.

ООО "Azmade Group" создает рабочие места для тысяч людей, а также вносит свой вклад в экономику страны, управляя дочерними компаниями, осуществляющих деятельность в различных секторах.

В группу компаний ООО "Azmade Group" входят компании, являющиеся ведущими предприятиями в своих отраслях, такие как производственно-дистрибьюторская компания ООО «Delta Qrup C.O.», хлебозавод «Platek Pact», комплекс по переработке кукурузы ООО «CPC», миндальные сады ООО «AzBadam», компания «AzRose», занимающаяся выращиванием цветов и эфирного масла, винный завод «Caspian Coast Winery and Vineyards», компания по производству бетона ООО «Spark», компания по производству пористых укладочных блоков ООО «AAC», завод металлоконструкций ОАО «Zayam Technologies Park».

Главная цель, которую поставила перед собой ООО, состоит в том, чтобы предоставлять высококачественные услуги, завоевать симпатию, применять самые современные и передовые средства в своих областях.  

ООО "Azmade Group" взяло на себя задачу стать предприятием, постоянно совершенствующей свои производственные возможности путем использования современных технологий.  

 

Баку, Port Baku Towers 153, проспект Нефтяников

тел.: +(99412) 504 05 00

URL: www.azmade.az  

    Baghirov Emin Bahadir:  Chairman of the Management Board

Прочитано 1319 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358