Caspian Coast

Ötən əsrin 70-ci illərində “Primorsk Şərab Zavodu” kimi fəaliyyətə başlayan müəssisənin bazasında rekonstruksiya edilərək “Caspian Coast Winery & Vineyards” şirkəti quruldu. 2009-cu ildə köhnə avadanlıqlar Avropa standartlarına uyğun dəyişdirilərək, yeni və müasir tipli avadanlıqlarla əvəz olundu. Siyəzən rayonunda yerləşən bu sexlər ildə 1000 tona qədər üzüm emal etməyə şərait yaradır. Üzüm bağlarının ümumi sahəsi 135 hektar olan zavod üzüm şərabı, nar şərabı, araq, konyak istehsal edir. İşçilərin ümumi sayı 66 nəfər olmaqla yanaşı, məhsul yığımı vaxtı 35-49 nəfər əlavə işçi cəlb olunur. Meyvə bağları, meyvə istehsalı və əkinçilik üsulları yerli və xarici mütəxəssislər tərəfindən müntəzəm olaraq yoxlanılır. Bağlarda damcı üsulu ilə suvarma sistemi tətbiq edilir. Bu üzümdən əldə olunan şirələr, müxtəlif içki və şərablar öz bənzərsizliyi ilə hər zaman Azərbaycan ailələrinin süfrələrinin bəzəyi olub.

Məqsədimiz zövq və səfa verən şərablar istehsal etmək, amalımız xalqımızın min illər boyu sahib olduğu şərabçılıq ənənələrinə yeni pəncərə açmaqdır.

 

 

"Caspian Coast Winery & Vineyards" company was established by being reconstructed on the basis of the enterprise which began operating as "Primorsk Wine Factory" in the 1970s. Old equipment was changed in accordance with European standards in 2009 and replaced with modern type of equipment. These workshops located in Siyazan region enable to process up to 1000 tonnes of grapes a year. The plant with a total area of 135 ha of vineyards produces wine, pomegranate wine, vodka, cognac. Besides a total number of 66 employees, 35-49 additional employees are also involved in reaping the harvest. Orchards, fruit production and cropping techniques are regularly checked by local and foreign experts. Irrigation system with a drop technique is used in gardens.

Juice, various drinks and wine made of these grapes have always been a decoration of tables in Azerbaijani families with their uniqueness.

Our goal is to produce delighting and pleasant wine, our aim is to open a new window to wine-making traditions of our people for thousand years.

 

 

«CASPIAN COAST WINERY & VINEYARDS» была учреждена путем  реконструкции на базе предприятия, которое начало функционировать как Приморский винный завод в 1970-х годах. В 2009 году старое оборудование было заменено в соответствии с европейскими стандартами и заменено новым и современным оборудованием. Эти цеха, расположенные в Сиязанском районе, позволяют перерабатывать до 1000 тонн винограда в год. Завод общей площадью 135 га виноградников производит вино, гранатовое вино, водку, коньяк. Помимо общей численности 66 сотрудников, в сборе урожая также участвуют 35-49 дополнительных сотрудников. Сады, технологии производства фруктов и выращивания регулярно проверяются местными и зарубежными экспертами. В садах используется система капельного полива.

Различные соки, напитки и вино, производимые из этого винограда и отличающиеся уникальным вкусом, всегда являлись украшением столов азербайджанских семей.

Наша цель - производить восхитительное и приятное вино, мы стремимся открыть новое окно в винодельческие традиции нашего народа, которые сформировались на протяжении тысячелетий.

Прочитано 442 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358