AAC

"AAС" MMC şirkəti - Azərbaycanda müasir məsaməli hörgü blokları və yüksək keyfiyyətli əhəng istehsalına böyük sərmayə yatırmış Azərbaycan şirkətidir. “AAC” zavodu Bakının Qaradağ rayonununda yerləşir və illik istehsal gücü 180.000 m3 qazobeton blokudur. Zavodun tikintisində qabaqcıl alman texnologiyalarından istifadə olunmuşdur. Sahəsi 10 hektardan ibarət olan "AAС" MMC şirkətinin işçi sayı 178 nəfərdir. "AAC" MMC şirkəti «gobustone» markası altında məsaməli hörgü blokları və əhəng istehsal edir. Beynəlxalq standartların tələblərinə cavab verən müasir laboratoriyada məhsulların keyfiyyətinə nəzarət edilir. Şirkət müasir tikinti sənayesinin standart və normalarına tam uyğun olan, istehlakçıların tələblərinə cavab verən məsaməli beton blokların geniş seçimi ilə ön plandadır.

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına töhfə vermək, yeni iş yerləri yaratmaq, tikinti sektorunun inkişafına təkan vermək və bu sahəyə ən son texnologiyaları və yeni ideyaları gətirmək “AAC” MMC şirkətinin fəaliyyətinin əsas məqsədini təşkil edir.

 

 

"AAC" LLC company - is an Azerbaijani company invested great capital in the production of laying

building units with modern porosities and lime of high quality in Azerbaijan. "AAC" factory is located in Garadag district, Baku and its annual production capacity is gas concrete building units of 180,000 m3. Advanced German technologies were used in the construction of the factory. The number of employees of the company "AAC" LLC with an area of 10 ha is 178. "AAC" LLC company produces porous laying building units and lime under the brand name "gobustone". The quality of products is controlled in the modern laboratory that meets the requirements of the international standards. The company is in a leading position with a wide selection of porous concrete building units that are fully compliance with standards and norms of modern construction industry and meet the requirements of consumers. 

The main goals of the activity of "AAC" LLC company are to contribute to the development of the economy of the

country, to create new workplaces, to help the development of the construction sector and to bring the most advanced technologies and new ideas to this sphere.

 

 

ООО «ААС» – азербайджанская компания, инвестировавшая значительные средства в производство в Азербайджане строительных блоков и высококачественной извести. Завод «AAC» расположен в Гарадагском районе Баку и имеет мощность производство до 180 000 куб. метров газобетонных изделий в год. В строительстве завода применялись передовые немецкие технологии. Численность сотрудников ООО «AAC» площадью 10 га составляет 178 человек. Компания ООО «AAC» производит ячеистые строительные блоки и известь под торговой маркой "gobustone". Качество продукции контролируется в современной лаборатории, отвечающей требованиям международных стандартов. Компания занимает лидирующие позиции, предлагая широкий выбор строительных блоков из ячеистого бетона, которые полностью соответствуют стандартам и нормам современной строительной отрасли и отвечают требованиям потребителей.

Основными целями деятельности компании ООО «AAC» являются содействие развитию экономики страны, создание новых рабочих мест, содействие развитию строительного сектора и внедрение в эту сферу самых передовых технологий и новых идей.

Прочитано 437 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358