Caspian Energy Turkey

Caspian Energy Club Qara Dəniz nümayəndəliyin yaradacaq


Caspian Energy Club-un Qara dəniz nümayəndəliyini Caspian Energy Turkey 
idarə edəcək. Bu layihənin həyata keçirilməsi məqsədilə Caspian Energy Club
Caspian Energy Turkey-də pay iştirakını satışa çıxarıb. Qara Dəniz
nümayəndəliyin və Caspian Energy Turkey-in baş icraçı direktoru Avni Dəmirçi
təyin olunub. Bu barədə Caspian Energy Club qrupunun sədri və baş icraçı
direktoru Telman Əliyev məlumat verib. 
Telman Əliyev bildirib ki, Caspian Energy Turkey-nin  ilə 5 il ərzində Rumıniya,
Bolqarıstan, Ukrayna və Moldovada daimi nümayəndəlik yaradılacaq. Həmçinin
Caspian Energy Turkey Caspian Energy Georgia-da pay iştirakının sahibi olacaq. 
Pay iştirakının satışı barədə təkliflər paketi çərçivəsində Caspian Energy Turkey
türk və ingilis dillərində eyniadlı jurnal nəşr etmək hüququ əldə edir.  Eyni
zamanda Caspian Energy TV, Caspian Energy Photo, Caspian Energy News,
Caspian Energy Investor, Caspian Energy Jobs və Caspian Energy Info
layihələrinə tam və qismən inteqrasiya da nəzərdə tutulub.  
Caspian Energy Turkey ildə iki dəfə beynəlxalq Caspian Energy Forum (Ankara və
İstanbulda) və ildə bir dəfə Caspian Energy Award Turkey, Caspian Business
Award Turkey, Brand Award Turkey beynəlxalq mükafatlarının təqdimetmə
mərasimini təşkil edəcək. 
Bununla yanaşı, hər ay Türkiyənin müxtəlif regionlarında Xəzər-Qara dəniz və
Baltik regionu ölkələrinin şirkət top-menecerlərinin və dövlət qurumlarının
nümayəndələrinin iştirakı ilə B2G, B2B və B2C formatlarında forum və müxtəlif
tədbirlər keçiriləcək.  
Business Tour layihəsi çərçivəsində sahibkarlar Türkiyənin müxtəlif region və
müəssisələrinə şəxsən baş çəkmək və onların investisiya imkanları ilə tanış olmaq
imkanı əldə edəcəklər. Analoji fəaliyyət gələcəkdə Rumıniya, Bolqarıstan,
Ukrayna, Gürcüstan və Moldovada da təşkil olunacaq. 
1999-cu il mayın 28-dən fəaliyyət göstərən Caspian Energy beynəlxalq jurnalı
dünyanın 50 ölkəsində yayılır. Caspian Energy ticarət markası Azərbaycan, Böyük
Britaniya, Gürcüstan, İran, Qazaxıstan, Rusiya, Türkiyə, Türkmənistan, Ukrayna
və Aİ-nin 27 ölkəsində qeydiyyatdan keçib. 
20 il ərzində jurnalda dünyanın müxtəlif ölkələrinin prezident və baş nazirlərinin,
həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilat və nəhəng transmilli şirkət rəhbərlərinin
müsahibələri, aparıcı ekspertlərin icmal və analitik materialları dərc
olunur. Müxtəlif qiymətləndirmələrə görə, “Caspian Energy” jurnalı Xəzər-Qara
dəniz və Baltik regionlarının aparıcı nəşrləri beşliyinə daxil olub, həmin
regionlarda fəaliyyətin müəyyən edilməsində əksər sərmayəçilər üçün
istiqamətləndirici rol oynayır.

Sıralarında dünyanın 50 ölkəsindən 5 mindən artıq şirkət və təşkilatı birləşdirən
Caspian Energy Club 2002-ci ilin iyununda yaradılıb. “Biznes-hökumət”
dialoqunun fəal iştirakçısı olan Caspian Energy Club-un əsas məqsədi Azərbaycan
və Caspian Energy Club-un fəaliyyət göstərdiyi digər ölkələrdə investisiya və
işgüzar mühiti yaxşılaşdırmaqdan, həmçinin B2G, B2B və B2C formatlarında
dialoqları stimullaşdırmaqdan və onlarda fəal iştirak etməkdən ibarətdir. 
Biznes-netvorkinq üçün beynəlxalq platforma olan Caspian Energy Club mütəmadi
olaraq müxtəlif tədbirlər keçirir. Caspian Energy Club-un mənzil-qərargahı Bakı
şəhərində yerləşir. Caspian Energy Club-un Gürcüstan və Qazaxıstanda rəsmi
nümayəndəliyi, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində səlahiyyətli
nümayəndələri var.

 

 

 

Caspian Energy Club to open Black Sea representative office  
 
Caspian Energy Turkey will manage the Black Sea representative office of the
Caspian Energy Club. The Caspian Energy Club has put up for sale an equity stake
in Caspian Energy Turkey in order to implement this project.
Avni Demirci has been appointed as Chief Executive Officer of the Black Sea repr
esentative office and Caspian Energy Turkey. 
This was said by Chairman and CEO of the Caspian Energy Club Telman Aliyev.
Telman Aliyev said that permanent representative offices would be established
within 5 years in Romania, Bulgaria, Ukraine and Moldova with the participation
of Caspian Energy Turkey. Caspian Energy Turkey will also become the owner of
an equity stake in Caspian Energy Georgia. As part of the package of proposals for
the sale of equity participation, Caspian Energy Turkey receives the right to
publish the same called journal in Turkish and English. It also provides for full or
partial integration into the following projects:  Caspian Energy Market, Caspian
Energy Prices, Caspian Energy News, Caspian Energy Investor, Caspian Energy
Jobs and Caspian Energy Information.
Caspian Energy Turkey will organize the international Caspian Energy Forum
twice a year (in Ankara and Istanbul) and international Caspian Energy Award
Turkey, Caspian Business Award Turkey and Brand Award Turkey prize
presentation ceremonies on an annual basis.
At the same time, various events and forums in the B2G, B2B and B2C formats
will be organized monthly in different regions of Turkey, with the participation of
representatives of government agencies and top managers of companies from the
Caspian-Black Sea and Baltic countries.
As part of the Business Tour project, entrepreneurs will have the opportunity to
personally visit and familiarize themselves with the investment opportunities of
different regions and enterprises in Turkey. Similar activities will also be
organized in Romania, Bulgaria, Ukraine, Georgia and Moldova in the future.
 
The international Caspian Energy journal has been operating since May 28, 1999
and is spread in 50 countries around the world. The Caspian Energy trademark was
registered in Azerbaijan, Great Britain, Georgia, Iran, Kazakhstan, Russia, Turkey,
Turkmenistan, Ukraine and in 27 EU countries.
 For 20 years, the journal has published interviews with presidents and prime
ministers of different countries of the world, as well as heads of reputable and
international organizations, large multinational companies, reviews and analytical
materials of leading experts. According to various estimates, Caspian Energy
journal is among the top five outlets of the Caspian-Black Sea and Baltic regions
and serves as a reference point for many investors when studying a line of activity
in the Caspian-Black Sea and Baltic regions.


 
The CASPIAN ENERGY CLUB which brings together over 5,000 companies and
organizations from 50 countries was established in June 2002. As an active
participant of the business-to-government dialogue, the major objective of the
CASPIAN ENERGY CLUB is to improve the investment and business climate in
Azerbaijan and in other countries where the CASPIAN ENERGY CLUB operates,
as well as to stimulate and actively participate in the B2G, B2B and B2C
dialogues.
 
CASPIAN ENERGY CLUB is the international business-networking platform and
regularly organizes various events. The head office of the CASPIAN ENERGY
CLUB is in Baku. The CASPIAN ENERGY CLUB has official representative
offices in Georgia and Kazakhstan, and authorized representatives in different
countries around the world.

 

 

Caspian Energy Club создаст Черноморское представительство 
 
Черноморским представительством Caspian Energy Club будет управлять
Caspian Energy Turkey. С целью реализации данного проекта Caspian Energy
Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Turkey. Главным
исполнительным директором черноморского представительства и Caspian
Energy Turkey назначен Авни Демирчи - об этом сообщил председатель и
главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман
Алиев.
 
Тельман Алиев сообщил, что при участии Caspian Energy Turkey, в течении 5
лет будут созданы постоянные представительства в Румынии, Болгарии,
Украине и Молдове. Также Caspian Energy Turkey станет владельцем
долевого участия в  Caspian Energy Georgia.
В рамках пакета предложения о продаже долевого участия Caspian Energy
Turkey получает право издания одноименного журнала на турецком и
английском языках. Также предусмотрена полная или частичная
интеграция в следующие проекты Caspian Energy TV, Caspian Energy
Photo, Caspian Energy News, Caspian Energy Investor, Caspian Energy Jobs
и Caspian Energy Info.
Caspian Energy Turkey будет дважды в год организовывать международный
Caspian Energy Forum (в Анкаре и в Стамбуле) и ежегодно церемонии
вручения междунароных
премий Caspian Energy Award Turkey, Caspian Business Award Turkey и Brand
Award Turkey. 
Наряду с этим ежемесячно, в разных регионах Турции будут
организовываться разного рода мероприятия и форумы в
формате B2G, B2B и B2С, с участием представителей государственных
структур и топ-менеджеров компаний стран касписко-черноморского и
балтийского региона. В рамках проекта Business Tour у предпринимателей
будет возможность лично посетить и ознакомиться с инвестиционными
возможностями разных регионов и предприятий Турции. Аналогичная
деятельность будет организована в будущем также в Румынии, Болгарии,
Украине, Грузии и Молдове.
 
Международный журнал Caspian Energy функционирует с 28 мая 1999
года и распространяется в 50 странах мира. Торговая
марка Caspian Energy зарегистрирована в
Азербайджане, Великобритании, Грузии, Иране, Казахстане, России, Турции,
Туркменистане, Украине и в 27 странах ЕС.
На протяжении 20 лет в журнале публикуются интервью президентов и
премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных и
международных организаций, крупных транснациональных компаний,

обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным
оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий
каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром
для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-
черноморском и балтийском регионах.
Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и
организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель
Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-
власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в
Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian
Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C
и активном участии в них. 
Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-
нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира
Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет
официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также
полномочных представителей в разных странах мира.

Прочитано 2414 раз
СТАТИСТИКА
Стран
50
Членов
5000
Мероприятий за год
100
club@caspianenergy.net +994503145358